Jäsenille ilmainen toimitus yli 89 € tilauksille – liity ilmaiseksi!

Yli 200 000 tuotetta valmiina matkaan

30 päivän palautusoikeus

Jäsenille ilmainen toimitus yli 89 € tilauksille – liity ilmaiseksi!

Yli 200 000 tuotetta valmiina matkaan

30 päivän palautusoikeus

Finnish Design Shopin kumppaneita koskevat eettiset toimintaohjeet

Finnish Design Shopin tavoitteena on jakaa pohjoismaista onnellisuutta muotoilun ystäville kaikkialla maailmassa. Siksi olemme koonneet kauppaamme maailman laajimman valikoiman pohjoismaiseen elämäntyyliin sopivia designtuotteita, jotka täyttävät korkeat laatu- ja vastuullisuuskriteerit. Suhtaudumme tavoitteeseemme intohimoisesti, ja meille on tärkeää toimia eettisesti ja vastuullisesti kaikissa toiminnoissa läpi koko toimitusketjumme.

Finnish Design Shop tekee yhteistyötä sellaisten yritysten, organisaatioiden ja henkilöiden kanssa, jotka jakavat saman arvomaailman ja suhtautuvat yhtä intohimoisesti vastuullisuuteen, laadukkaaseen designiin ja liiketoiminnan eettisyyteen. Meille tämä on ainoa oikea tapa harjoittaa liiketoimintaa, ja uskomme sen hyödyttävän niin Finnish Design Shopia, kumppaneitamme kuin koko designyhteisöäkin.

Näissä Finnish Design Shopin kumppaneita koskevissa eettisissä toimintaohjeissa (myöhemmin ”toimintaohjeet”) määritellään, millaista toimintaa Finnish Design Shop odottaa toimittajiltaan, kun he tekevät yhteistyötä Finnish Design Shopin kanssa.

Nämä vaatimukset koskevat kaikkia Finnish Design Shopin ulkopuolisia kumppaneita kaikilla maantieteellisillä alueilla riippumatta siitä, onko kyseessä organisaatio, yksityishenkilö, liikekumppani, alihankkija tai freelancer-toimija, joka tarjoaa tuotteitaan tai palvelujaan Finnish Design Shopille.

Nämä toimintaohjeet perustuvat Finnish Design Shopin arvoihin ja muihin sisäisiin käytäntöihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin, määräyksiin, sopimuksiin ja yleissopimuksiin, joihin lukeutuvat esimerkiksi

 • Kansainvälisen työjärjestön sopimukset ja suositukset
 • Kansainvälinen ihmisoikeuslaki
 • Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet.

Toimittajiemme tulee noudattaa näitä toimintaohjeita. Kannustamme toimittajiamme asettamaan samanlaisia vaatimuksia myös omille toimittajilleen. Lisäksi kannustamme toimittajiamme jakamaan tietoa näistä toimintaohjeista työntekijöilleen ja kumppaneilleen sekä varmistamaan, että he myös ymmärtävät ohjeet ja noudattavat niitä.

Odotamme kumppaniemme asettavan toiminnalleen tavoitteita, jotka ovat vaativampia kuin pelkkä lainsäädännön noudattaminen. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että nämä eettiset toimintaohjeet ovat ristiriidassa lain kanssa, tulee aina noudattaa lakia. Jos taas näiden eettisten toimintaohjeiden vaatimukset ovat tiukemmat kuin lain vaatimukset, tulee noudattaa näitä toimintaohjeita.

Tämän asiakirjan lopussa annetaan ohjeet siihen, miten Finnish Design Shopin kumppaneita koskevien eettisten toimintaohjeiden rikkomuksista raportoidaan.

Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet

Finnish Design Shop haluaa olla työpaikka, jossa ketään ei syrjitä, ja edellyttää myös toimittajiensa kohtelevan työntekijöitään tasa-arvoisesti, asianmukaisesti ja kunnioittavasti.

Toimittajien on noudatettava Kansainvälisen työjärjestön palkkatasa-arvoa koskevaa yleissopimusta 100 sekä työssä ja ammatissa tapahtuvaa syrjintää koskevaa yleissopimusta 111. Toimittajat eivät saa syrjiä tai suosia työntekijöitään sukupuoli-identiteetin, rodun, etnisen taustan, uskonnon, iän, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn, perhetilanteen, poliittisen mielipiteen, ammattiliittoon kuulumisen, siviilisäädyn tai muun sellaisen henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella, joka ei liity kyseisen työn pätevyysvaatimuksiin tai muihin edellytyksiin.

Toimittajien on luotava työntekijöilleen työympäristö, jossa ketään ei syrjitä edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella. Toimittajien on myös määriteltävä palkat ja ylennyskäytännöt siten, että kaikki työntekijät saavat saman palkan samasta työstä.

Finnish Design Shop edellyttää toimittajiensa tarjoavan työolot, jotka takaavat työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä auttavat ehkäisemään ammattitauteja ja työtapaturmia. Työolojen osalta on myös noudatettava voimassa olevia asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja, lakeja ja määräyksiä, kuten Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa yleissopimusta 155.

Toimittajien on noudatettava kaikissa toimipisteissään kiinteistökohtaisia turvallisuusohjeita (esim. toimintaohjeet tulipalon varalta) sekä tarjottava työntekijöilleen asianmukaiset työn edellyttämät työkalut, suojavarusteet, työergonomiaa parantavat laitteet ja turvallisuusohjeet. Toimittajien tulee määritellä kaikki toiminnassaan käytettävät vaaralliset materiaalit ja aineet sekä varmistettava, että niiden käsittely, käyttö ja hävittäminen tapahtuvat turvallisesti. Toimittajien tulee myös määritellä ja ilmoittaa kaikille työntekijöilleen, miten hätätilanteessa tulee toimia.

Työntekijöiden käytettävissä tulee olla taukotila, juomakelpoista vettä sekä peseytymistilat. Työtapaturmien ja ammattitautien asianmukaiseen seurantaan, hallintaan ja raportoimiseen on laadittava selkeät käytännöt. Jokaiselle työntekijälle tulee tarjota hyvät mahdollisuudet esittää työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä kehitysehdotuksia. Kun toimittajien työntekijät ilmoittavat huolenaiheistaan hyvässä ja vilpittömässä tarkoituksessa, heitä ei saa koskaan rangaista tästä, eikä heitä vastaan saa ryhtyä toimiin.

Finnish Design Shop kunnioittaa ihmisoikeuksia koko toimitusketjussaan ja kumppaniverkostossaan, mikä edellyttää yhteistyötä Finnish Design Shopin ja kaikkien sen toimittajien välillä.

Toimittajien on noudatettava näitä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia:

 • 1 (työaika)
 • 14 (viikoittainen lepoaika)
 • 26 (vähimmäispalkkojen vahvistaminen)
 • 29 (pakkotyö)
 • 87 (järjestäytymisvapaus ja sen suojelu)
 • 98 (järjestäytymisoikeus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin)
 • 100 (palkkatasa-arvo)
 • 105 (pakkotyön poistaminen)
 • 203 (pakkotyötä koskevat suositukset)
 • 117 (sosiaalipolitiikan perustavoitteet- ja vaatimukset)
 • 131 (vähimmäispalkkojen vahvistaminen)
 • 135 (työntekijöiden edustaja)
 • 138 (vähimmäispalkka)
 • 182 (lapsityövoiman pahimmat muodot).

Edellytämme toimittajiemme kunnioittavan työntekijöidensä ihmisoikeuksia sekä kunnioittavan ja edistävän ihmisoikeuksia omissa toimitusketjuissaan. Emme hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai muuta pakollista työtä, lapsityövoiman käyttöä, tai ankaraa tai halventavaa kohtelua. Toimittajien on noudatettava työntekijöiden vähimmäisiän osalta voimassa olevia paikallisia lakeja.

Toimittajien on tunnistettava ja kunnioitettava työntekijöidensä järjestäytymisoikeutta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin, eivätkä he saa evätä työntekijöiltään oikeutta liittyä ja kuulua ammattiliittoon. Toimittajien on varmistettava, ettei heidän työntekijöidensä työaika ylitä asiaankuuluvissa kansallisissa laeissa, määräyksissä tai työehtosopimuksissa määriteltyä enimmäistyöaikaa. Ylitöiden tekemisen on oltava vapaaehtoista. Työntekijöillä on oikeus lomaan, vapaa-aikaan, lakisääteisiin lomiin ja vanhempainvapaaseen asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Työntekijöille on maksettava vähintään paikallisten käytäntöjen mukaista vähimmäispalkkaa, ja palkkalaskelmassa on ilmoitettava palkka, edut ja vähennykset. Sekä työnantajan että työntekijän on allekirjoitettava kirjallinen työehdot sisältävä työsopimus, joka on laadittu sellaisessa muodossa ja sellaisella kielellä, että työntekijä ymmärtää sen.

Vastuullisuus ja avoimuus

Finnish Design Shopin tavoitteena on edustaa designia, joka kestää aikaa niin estetiikkansa kuin teknisen laatunsakin osalta, ja joka on tuotettu sekä ympäristöä että ihmisiä kunnioittaen. Nämä periaatteet koskevat kaikkia hankittavia tai ulkoistettuja aineellisia ja aineettomia tuotteita ja palveluja. Finnish Design Shop tekee toimittajiensa kanssa aktiivisesti yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää heidän toimintansa vastuullisuutta.

Kaikki tuotemerkit, joiden tuotteita Finnish Design Shop myy tai edustaa, valitaan Finnish Design Shopin vastuullisuuskriteeristön (Product Sustainability Framework) mukaisesti. Kriteeristön kautta arvioimme tuotteiden ja toimittajien vastuullisuutta yhteiskuntavastuun, ilmastovaikutusten, tuotantoprosessien ympäristöystävällisyyden, kiertotalotta tukevan suunnittelun sekä materiaalien vastuullisuuden kannalta, ja teemme tiedon läpinäkyväksi asiakkaillemme. Olemme yhteydessä toimittajiin, joiden on raportoitava toimintansa vastuullisuudesta vastuullisuuskriteeristömme mukaisesti. Kyseisten toimittajien odotetaan noudattavan vastuullisuuskriteeristömme vaatimuksia. Toimittajien toiminnan vastuullisuudella voi olla vaikutusta siihen, edustaako Finnish Design Shop tuotemerkkiä ja tämän tuotteita verkkokaupassaan.

Toimittajien on huolehdittava tuoteturvallisuudesta ja varmistettava, että kaikki heidän tuotteensa ja palvelunsa täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Finnish Design Shop ei myy epäaitoja tai väärennettyjä tuotteita tai tuotejäljennöksiä.

Finnish Design Shop on sitoutunut pienentämään toimintansa haitallista vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon ja tukee myös kumppaneitaan heidän ympäristötyössään.

Ympäristön kannalta kestävän tulevaisuuden luominen edellyttää yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimittajien on toiminnassaan minimoitava ja optimoitava luonnonvarojen, mukaan lukien raaka-aineiden, energian ja veden, kulutus. Toimittajien on tarkasteltava ja pienennettävä ympäristö- ja ilmastovaikutuksiaan sekä dokumentoitava ja otettava käyttöön ympäristöjärjestelmä, kuten ISO 14001.

Toimittajien on pyrittävä kaikessa toiminnassaan vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä veden ja energian kulutusta, käyttämällä raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja viisaammin, minimoimalla jätteen määrä sekä toteuttamalla toiminnassaan muunlaisia asiaankuuluvia toimenpiteitä, jotka säästävät luontoa ja rajallisia luonnonvaroja. Toimittajilla on oltava selkeät käytännöt, joiden mukaisesti he seuraavat, hallitsevat ja jatkuvasti vähentävät toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimittajien on hankittava käyttämänsä raaka-aineet vastuullisesti. Toimittajien on hankittava kaikki toimintansa edellyttämät ympäristöluvat ja ylläpidettävä niitä. Lisäksi toimittajien on huolehdittava kaikista ympäristöön liittyvistä rekisteröinneistä sekä noudatettava kaikkia toimintaansa liittyviä ympäristölakeja ja -määräyksiä.

Kiertotalouden edistäminen on Finnish Design Shopille tärkeää, minkä vuoksi kieltäydymme tuhoamasta käyttökelpoisia tuotteita ja odotamme toimittajiemme toimivan samoin. Ensisijaisesti myymme kaikki lievästi vahingoittuneet tuotteet Francklyssä, joka on Finnish Design Shopin ylläpitämä käytetyn designin markkinapaikka.

Jos näitä toimintaohjeita rikotaan toimittajien toiminnassa tai toimitusketjussa, toimittajien on ilmoitettava asiasta Finnish Design Shopille ja esitettävä suunnitelma toimista, joiden avulla varmistetaan, ettei vastaavanlaisia rikkomuksia tapahdu tulevaisuudessa.

Avoimuus on ensiarvoisen tärkeää, kun luodaan vastuullisia ja kaikkia osapuolia hyödyttäviä liikesuhteita.

Tämän vuoksi kannatamme avointa viestintää Finnish Design Shopin ja kumppaniverkostomme välillä. Toimittajien on Finnish Design Shopia edustaessaan toimittava aina näiden toimintaohjeiden ja Finnish Design Shopin arvojen mukaisesti. Toimittajien on toimittava tavalla, joka ei vahingoita Finnish Design Shopin brändiä, mainetta tai kilpailukykyä millään tavalla.

Kaiken Finnish Design Shopin ja sen toimittajien välisen viestinnän on oltava rehellistä ja täsmällistä. Toimittajien on toimitettavat pyydetyt tiedot viipymättä. Finnish Design Shop saattaa pyytää toimittajilta tuotantolaitosten sijaintia ja tuotteita koskevaa tietoa, kuten kuvauksen koko toimitusketjusta, jotta voidaan varmistua siitä, että myös toimitusketjun alkupäässä toimitaan vaatimusten mukaisesti. Finnish Design Shop ja sen toimittajat eivät saa koskaan tietoisesti levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai jättää pois olennaista tietoa.

Toimittajien on välittömästi raportoitava kaikista omassa tai toimittajansa toiminnassa tapahtuneista rikkomuksista tai näiden toimintaohjeiden tai lainsäädännön epäillystä rikkomisesta. Toimittajien on esitettävä suunnitelma toimista, joiden avulla varmistetaan, ettei vastaavanlaisia rikkomuksia tapahdu tulevaisuudessa.

Vaatimustenmukaisuus ja lahjomattomuus

Finnish Design Shop on sitoutunut toimimaan tiukimpien eettisten vaatimusten mukaisesti ja noudattaa toiminnassaan asiaankuuluvia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Myös Finnish Design Shopin toimittajien on noudatettava toiminnassaan kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.

Näihin lukeutuvat lait ja määräykset, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin, työturvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen, korruption torjuntaan, immateriaalioikeuksiin, reiluun kilpailuun, tietosuojaan, tietoturvaan, sovellettaviin vienti- ja tuontivalvontalakeihin, kansainvälisiin kauppapakotteisiin ja tullimääräyksiin. Toimittajien on voitava todistaa lakien ja määräysten noudattaminen asianmukaisella kirjanpidolla.

Finnish Design Shop ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

Lahjonta tarkoittaa minkä tahansa arvoesineen tarjoamista, antamista, pyytämistä tai vastaanottamista, kun tarkoitus on vaikuttaa yksilön toimintaan. Korruptio tarkoittaa annettujen valtuuksien väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi. Korruptio haittaa kilpailua sekä johtaa resurssien väärinkohdistamiseen ja mahdollisesti myös ihmisoikeusrikkomuksiin.

Toimittajat eivät saa missään tilanteessa tarjota, antaa, pyytää tai vastaanottaa mitään arvokasta, kun tarkoitus on vaikuttaa toimittajan edustajan toimintaan. Tällaiseen toimintaan lukeutuvat esimerkiksi millainen tahansa perusteeton etu, sopimus tai alennus tai henkilön pakottaminen laillisen velvoitteen vastaiseen toimintaan. Toimittajat eivät saa maksaa tai ottaa vastaan lahjuksia, eivätkä he saa rikkoa tai johdattaa kumppaneitaan rikkomaan sovellettavia lahjonnan vastaisia lakeja ja määräyksiä. Toimittajien on noudatettava reilua liiketoimintaa ja kilpailua koskevia käytäntöjä ja varmistettava, etteivät henkilökohtainen etu tai henkilökohtaiset suhteet vaikuta heidän päätöksentekoonsa.

Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa Finnish Design Shopin liiketoiminnan jatkuvuus ja suojella sen työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien oikeuksia.

Toimittajien on suojeltava ja käsiteltävä tietoja asiaankuuluvien yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimittajien on käsiteltävä erittäin luottamuksellisesti kaikkia Finnish Design Shopin liiketoimintaa koskevia tietoja, joita heillä on oikeus käyttää.

Toimittajien on myös suojeltava Finnish Design Shopin, asiakkaidemme ja kumppaneidemme tietojen luottamuksellisuutta sekä aineellista ja aineetonta omaisuutta. Toimittajien on huolehdittava yllä mainittujen toimijoiden omaisuudesta asianmukaisesti, eivätkä toimittajat saa käyttää tai antaa kenenkään muun käyttää kyseistä omaisuutta luvattomiin tarkoituksiin. Tietoja ja omaisuutta saa luovuttaa vain hyväksytyille vastaanottajille. Finnish Design Shop sitoutuu myös käsittelemään mahdollisimman luottamuksellisesti toimittajiensa liiketoimintaa koskevia tietoja ja aineetonta omaisuutta.

Toimittajien on kunnioitettava ja suojeltava työntekijöidensä yksityisyyttä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käsitellä vain hyväksyttyihin tarkoituksiin ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Toimittajien on suojattava tällaiset tiedot asianmukaisin sopimuksellisin ja teknisin keinoin.

Uskomme vakaasti, että reilu kilpailu on Finnish Design Shopin, asiakkaidemme, kumppaneidemme sekä muiden sidosryhmiemme ja koko designyhteisön etujen mukaista. Noudatamme kilpailu- ja kartellilakeja, joilla pyritään ehkäisemään kilpailua rajoittavia sopimuksia ja markkina-aseman väärinkäyttöä.

Toimittajien on pyrittävä toimimaan tavalla, joka tukee reilua kilpailua ja vapaita markkinoita. Toimittajat eivät saa neuvotella tai sopia kilpailijoiden kanssa markkinaosuuksista, hinnoittelusta tai muista vastaavista asioista. Toimittajien tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä ja edellytettävä kaikkien työntekijöidensä ja liikekumppaneidensa toimivan samoin. Finnish Design Shop määrittää lopulliset vähittäishinnat toimittajien ilmoittamien suositushintojen perusteella.

Toteutus

Nämä toimittajia koskevat eettiset toimintaohjeet ovat kaikkien saatavilla Finnish Design Shopin verkkosivuilla. Toimintaohjeet ovat osa kaikkien toimittajien ja Finnish Design Shopin välisiä sopimuksia. Kaikkien toimittajien on tutustuttava näihin toimintaohjeisiin, luotava niiden noudattamisen varmistavat hallintaprosessit, kysyttävä tarvittaessa lisätietoa ja ilmoitettava mahdollisista näihin ohjeisiin liittyvistä rikkomuksista. Toimittajien on varmistettava, että myös heidän toimitusketjunsa täyttää näiden toimintaohjeiden vaatimukset.

Finnish Design Shop pidättää oikeuden suorittaa säännöllisiä toimittajien auditointeja varmistaakseen, että toimittajat noudattavat näitä toimintaohjeita. Finnish Design Shop voi vierailla tai lähettää ulkopuolisen tarkastajan vierailemaan toimittajan tiloissa milloin tahansa kohtuullisella varoitusajalla. Toimittajien odotetaan antavan täsmällisiä tietoja auditointiprosessin aikana. Toimittajien on Finnish Design Shopin pyynnöstä annettava Finnish Design Shopin käyttöön kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat, joita tarvitaan, jotta voidaan varmistaa toimittajan toiminnan vaatimustenmukaisuus. Kaikenlainen tietojen väärentäminen tai salaaminen rikkoo näitä toimintaohjeita vakavalla tavalla.

Raportointikanavat

Voit aina keskustella näiden eettisten toimintaohjeiden epäillyistä tai havaituista rikkomuksista Finnish Design Shopin yhteyshenkilösi kanssa. Jos haluat ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta, sopimattomasta käytöksestä tai näiden eettisten toimintaohjeiden rikkomisesta, voit lähettää asiasta sähköpostia osoitteeseen ethics@finnishdesignshop.com. Kaikki huolenaiheet ja ongelmat tutkitaan perusteellisesti ja käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Jatkotoimenpiteet ja mahdolliset kurinpitotoimet arvioidaan tilanteen vakavuuden perustella. Toimittajien on tehtävä yhteistyötä, kun epäiltyä rikkomusta tutkitaan. Kun henkilöt ilmoittavat huolenaiheistaan vilpittömässä ja hyvässä tarkoituksessa, Finnish Design Shop ei koskaan ryhdy toimiin heitä vastaan tai heidän rankaisemisekseen.

Versio 7.11.2022