Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille

Yli 200 000 tuotetta valmiina matkaan

Nopeat ilmastokompensoidut toimitukset

Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksille

Yli 200 000 tuotetta valmiina matkaan

Nopeat ilmastokompensoidut toimitukset

Vastuullisen designin kriteeristö

Product Sustainability Framework PSF

Product Sustainability Framework eli PSF on Finnish Design Shopin vastuullisuuskriteeristö designtuotteille. Kriteeristön avulla voimme tarjota hyvän muotoilun ystäville luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa ostopäätösten tueksi. PSF on osa vastuullisuusstrategiaamme, ja se on kehitetty yhteistyössä kiertotalousasiantuntijan kanssa.

Jokainen verkkokaupastamme löytyvä tuote käy läpi tarkan arviointiprosessin, jossa koko arvoketjun vastuullisuutta arvioidaan viidessä vastuullisuuskategoriassa. Arvioinnin perusteella tuote saa vertailukelpoisen arvosanan.

= Hyvä
= Erittäin hyvä
= Erinomainen

Arviointi perustuu tavarantoimittajien antamiin tietoihin, jotka Finnish Design Shop validoi omien tietojensa, osaamisensa ja kokemuksensa perusteella. Finnish Design Shop ei tee esimerkiksi tarkastuskäyntejä tuotantolaitoksiin.

Mikäli tuotteella ei ole lainkaan vastuullisuusarvosanaa, valmistaja ei ole vielä vastannut vastuullisuusarviointiin tai tuote ei kuulu valikoimamme vastuullisimpiin tuotteisiin.

Product Sustainability Framework on vastuullisuuden arviointityökaluna ainutlaatuinen, sillä se tarjoaa konkreettiseen dataan perustuvaa tuotekohtaista tietoa varta vasten designalan tarpeisiin räätälöitynä. Sisäänostajillemme PSF toimii tärkeänä työkaluna, joka auttaa kuratoimaan valikoimaamme vastuullisuuskriteerimme täyttäviä tuotteita. Brändeille se antaa puolestaan luotettavaa tietoa nykyisestä vastuullisuuden tilasta ja selkeitä askelmerkkejä sen kehittämiseksi entisestään.

Esteettisesti ajaton, laadukas ja useiden sukupolvien käyttöön suunniteltu design on usein jo lähtökohtaisesti vastuullinen valinta. Alalla riittää kuitenkin vielä työnsarkaa. Meille ei ole yhdentekevää, millaiseen suuntaan muotoilun ja sisustamisen maailma kehittyy, ja siksi olemme eturintamassa viemässä koko toimialaa vastuullisempaan suuntaan.

Arvioimme vastuullisuutta viidessä kategoriassa

Jokainen vastuullisuuskategoria sisältää kriteerejä, jotka jaetaan vaativuudeltaan kolmeen eri tasoon.

Tason 1 kriteerit merkitsevät hyvää vastuullisuuden perustasoa – odotamme kaikkien edustamiemme tuotteiden täyttävän aikaa myöten nämä kriteerit.

Tason 2 kriteerit ovat perustasoa vaativampia ja arvioivat laajemmin brändin koko toimitusketjua.

Tason 3 kriteerit ovat erityisen vaativia ja ne täyttävä tuote edustaa paitsi erityisen korkeaa vastuullisuutta myös merkittäviä innovatiivisia ratkaisuja.

1. Työolot & palkkaus

Työolot & palkkaus -kategoriassa arvioidaan niitä tuotannon ja toimitusketjun osa-alueita, jotka liittyvät työntekijöiden yhdenvertaisuuteen, palkkaukseen sekä työskentelyolosuhteisiin.

Arvioinnissa edellytetään, että brändit huolehtivat työntekijöidensä oikeudenmukaisesta kohtelusta ja vaativat sitä myös muilta arvoketjunsa toimijoilta. Näin voidaan varmistua siitä, että valmiin tuotteen valmistuksen lisäksi myös sen raaka-aineiden tuotannossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja maksetaan työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa.

Taso 1

Tasolla 1 edellytämme, että yritys kohtelee kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti koko työsuhteen ajan sukupuoleen, ikään, etnisyyteen, kansallisuuteen tai uskontoon katsomatta.

Brändin tulee olla sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -aloitetta eli tukemaan ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Lisäksi brändin tulee maksaa kaikille työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa, jonka avulla työntekijä pystyy täyttämään perustarpeensa.

Tavarantoimittajilleen brändi on laatinut eettiset toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct), jossa määritellään yhteistyön säännöt ja seuraamukset niiden laiminlyönnistä.

Arviointikriteerit tasolla 1

 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, ei syrjintää
 • YK:n Global Compact -aloitteen noudattaminen, elämiseen riittävän palkan maksaminen työntekijöille
 • Tavarantoimittajien eettinen ohjeistus

Taso 2

Tasolla 2 vaadimme järjestelmällistä työtä työntekijöiden tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin parantamiseksi. Brändin tulee tietää, missä tehtaissa sen tuotteet valmistetaan ja mistä tuotteiden raaka-aineet tulevat. Lisäksi brändin tulee valvoa, että heidän tavarantoimittajansa noudattavat brändin laatimia eettisiä toimintaperiaatteita ja puuttuvat havaitsemiinsa epäkohtiin.

Arviointikriteerit tasolla 2

 • Systemaattinen työ tasa-arvon, inklusiivisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi työpaikalla
 • Läpinäkyvä toimitusketju
 • Tavarantoimittajien sitoutumista eettiseen ohjeistukseen valvotaan

Taso 3

Taso 3 edellyttää, että brändin suorat tavarantoimittajat on auditoitu ja sertifioitu. Auditoinnilla tarkoitetaan puolueetonta kolmannen osapuolen suorittamaa arviointia, jonka avulla voidaan varmistua siitä, että toimitusketjun tehtaat täyttävät asetetut vaatimukset.

Lisäksi brändi valvoo, että YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita noudatetaan sen toimitusketjussa. Nämä periaatteet ovat kansainvälistä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia toimintaohjeita, joilla varmistetaan, ettei yrityksen toiminta loukkaa ihmisoikeuksia.

Brändin tulee myös tukea toimitusketjussaan tai toimintamaassaan osallisina olevia paikallisyhteisöjä esimerkiksi edistämällä paikallisia koulutusohjelmia ja hankkeita sekä tarjoamalla oppisopimus- ja harjoittelujaksoja. Paikallisyhteisöjen tukemisella on suuri vaikutus alueelliseen hyvinvointiin ja työllistymiseen.

Arviointikriteerit tasolla 3

 • Suorat tavarantoimittajat auditoitu ja sertifioitu
 • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattaminen varmistettu toimitusketjussa
 • Toimitusketjuun kuuluvien paikallisyhteisöjen tukeminen koulutusohjelmien ja yhteistyön avulla

2. Ympäristöystävällinen tuotanto

Tässä kategoriassa arvioidaan brändin toiminnan kestävyyttä ympäristön ja ekosysteemien hyvinvoinnin näkökulmasta koko arvoketjussa.

Muiden tuotteiden tapaan myös designtuotteiden valmistuksessa syntyy päästöjä ja jätettä. Näihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset kemikaalit, tuotantojäte, ylijäämämateriaalit sekä pakkausjäte. Päästöjen ja jätteiden asianmukainen käsittely ehkäisee vesistöjen ja maaperän pilaantumista, suojelee herkkiä ekosysteemejä ja eliölajeja sekä vähentää ihmisille aiheutuvia terveysriskejä.

Taso 1

Tasolla 1 edellytämme, että brändi käyttää omissa tehtaissaan vettä resurssiviisaasti, käsittelee tuotepalautukset sekä tuotannon päästöt ja jätteet asianmukaisesti eikä käytä materiaaleissaan uhanalaisia lajeja.

Resurssiviisas vedenkäyttö tarkoittaa vedenkäytön valvomista ja minimointia etenkin sellaisissa valmistusmaissa, joissa vedestä on pulaa.

Käyttökelpoisia tai kierrätettäviä palautettuja tuotteita ei hävitetä polttamalla tai kuljeteta kaatopaikalle, vaan palautukset käsitellään kestävästi ja pyritään uudelleenmyymään. Brändin oman tuotannon päästöt ja jätteet käsitellään asianmukaisesti, eikä jätevesiä päästetä ympäristöön.

Tuotteissa ei käytetä mitään uhanalaisia eläinperäisiä tai muita luonnonmateriaaleja.

Arviointikriteerit tasolla 1

 • Oikeudenmukainen ja resurssiviisas vedenkäyttö yrityksen omassa tuotannossa
 • Tuotepalautukset käsitellään kestävällä tavalla, ei palautettujen tuotteiden hävittämistä
 • Tuotteissa ei käytetä uhanalaisista lajeista tehtyjä materiaaleja
 • Tuotteen valmistuksessa ei synny päästöjä tai jätettä ympäristöön, pl. kasvihuonekaasut

Taso 2

Tason 2 saavuttanut brändi valvoo suorien toimittajien päästöjä vesistöön, maaperään ja ilmakehään sekä puuttuu mahdollisesti havaittuihin puutteisiin.

Brändi on tietoinen siitä, miten sen tuotanto ja toimitusketju vaikuttavat ympäröivään biodiversiteettiin, eläinten hyvinvointiin ja luonnon ekosysteemeihin.

Lisäksi yritys käyttää ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ja välttää ylipakkaamista.

Arviointikriteerit tasolla 2

 • Yritys valvoo suorien tavarantoimittajien tuotannon kestävyyttä
 • Tuotannon ja toimitusketjun vaikutukset biodiversiteettiin, eläinten oikeuksiin ja luonnon ekosysteemeihin tunnistettu
 • Materiaalitehokkaat ja ekologiset pakkaukset

Taso 3

Tasolla 3 vaadimme, että yritys edistää toiminnallaan luonnon ja ekosysteemien hyvinvointia esimerkiksi istuttamalla metsää, estämällä eroosiota ja poistamalla muovia vesistöistä.

Brändin omassa tuotannossa ei käytetä sellaisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat paikallisille ihmisille terveysriskejä tai voivat pilata vesistöjä tai maaperää.

Arviointikriteerit tasolla 3

 • Yritys edistää toiminnallaan luonnon ekosysteemien uudistumista ja kantokyvyn palautumista
 • Yrityksen omassa tuotannossa ei käytetä ihmisille tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja

3. Ilmastoteot

Ilmastoteot-kategoriassa arvioidaan brändin tekoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Kasvihuonekaasuilla tarkoitetaan brändin toiminnasta aiheutuvia päästöjä, joista n. 80 % koostuu hiilidioksidista. Kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapallon ilmakehää, ja niiden vähentäminen on oleellisessa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Product Sustainability Frameworkissa brändin ilmastotekoja tarkastellaan koko arvoketjun osalta. Päästöjen laskeminen, päästötavoitteiden asettaminen ja konkreettiset ilmastoteot ovat askel oikeaan suuntaan päästöjen vähentämiseksi.

Taso 1

Tason 1 saavuttaakseen brändi on tunnistanut sekä sen toiminnasta aiheutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 & 2) sekä tuotteen ilmastovaikutukset. Ilmastovaikutusten vähentämiseksi brändi on myös laatinut tuotteelle ohjeistuksen energia- ja ympäristöystävällisestä käytöstä.

Arviointikriteerit tasolla 1

 • Yrityksen ilmastovaikutukset tunnistettu ja sitouduttu niiden pienentämiseen
 • Tuotteen ilmastovaikutukset tunnistettu ja sitouduttu niiden pienentämiseen
 • Tuotteella ohjeistus energia- ja ympäristöystävällisestä käytöstä

Taso 2

Tasolla 2 brändin tulee osallistua ulkopuolisiin ilmastohankkeisiin, joiden tarkoituksena on vähentää yrityksen omia kasvihuonekaasupäästöjä tai lisätä hiilensidontaa ilmakehästä luonnon hiilinieluihin kuten metsiin.

Brändi käyttää omissa kuljetuksissaan vähäpäästöisiä polttoaineita kuten biokaasua tai sähköä taikka kompensoi kuljetuksista aiheutuneet päästöt vuosittain.

Brändi on laskenut tuotteen hiilijalanjäljen ja asettanut konkreettiset tavoitteet sen pienentämiseksi. Hiilijalanjälki kertoo tuotteen ilmastokuormasta eli kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy tuotteen valmistuksesta ja käytöstä.

Arviointikriteerit tasolla 2

 • Yritys osallistuu ulkopuolisiin ilmastohankkeisiin
 • Vähäpäästöiset tai kompensoidut kuljetukset
 • Tuotteen hiilijalanjälki laskettu, tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi asetettu

Taso 3

Tasolla 3 edellytämme, että yrityksen omassa tuotannossa ja muissa tiloissa kuten toimistoissa käytetään 100 % uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- tai aurinkovoimaa.

Tuote on hiilineutraali tai hiilinegatiivinen. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki on koko elinkaaren ajalta nolla. Hiilinegatiivinen tuote puolestaan sitoo hiiltä enemmän kuin mitä se päästää ilmakehään, eli sen päästöt ovat negatiiviset.

Arviointikriteerit tasolla 3

 • Yritys käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa
 • Hiilineutraali tai hiilinegatiivinen tuote

4. Vastuulliset materiaalit

Vastuulliset materiaalit –kategoriassa arvioidaan tuotteessa käytettyjen materiaalien vastuullisuutta.

Vastuulliset materiaalit ovat sellaisia, joiden valmistuksen vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin ovat vähäisempiä kuin toisten materiaalien. Vastuulliset materiaalit on usein valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista, ja ne on helppo uusiokäyttää elinkaarensa päätteeksi.

Suuri osa tuotteen negatiivisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista määräytyy jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotteen negatiivisia vaikutuksia luonnolle on mahdollista pienentää valitsemalla tuotteeseen vain vastuullisia materiaaleja.

Taso 1

Taso 1 edellyttää, että tuote on valmistettu vastuullisista ja kestävistä materiaaleista. Tuote ei saa sisältää ihmisille tai ympäristölle haitallisia aineita, kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC- päästöt).

Tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden tuotanto- ja hankintaketjut eivät heikennä luonnon hyvinvointia ja kunnioittavat ihmisten- ja eläintenoikeuksia. Tällaiset tuotteet on valmistettu esimerkiksi FSC-, FairTrade-, Öko-Tex- tai GOTS-sertifioiduista raaka-aineista.

Arviointikriteerit tasolla 1

 • Vastuulliset ja kestävät materiaalivalinnat
 • Tuote ei sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • Vastuullinen raaka-aineiden tuotanto- ja hankintaketju

Taso 2

Tasolla 2 vaadimme, että tuote on valmistettu kiertotalouden mukaisista materiaaleista kuten monomateriaaleista eli yhdestä materiaalilaadusta, uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. Kiertotalouden mukaiset materiaalit helpottavat tuotteen kierrättämistä ja uusiokäyttöä sen elinkaaren lopussa.

Tuotteen valmistusmateriaalien tulee lisäksi olla ekologisia, esimerkiksi uusiutuvia, biohajoavia tai kierrätysmateriaaleja.

Arviointikriteerit tasolla 2

 • Valmistettu kiertotalouden mukaisista materiaaleista: monomateriaalit, kierrätyskelpoiset pintakäsittelyt, uusiutuvat ja/tai kierrätysmateriaalit
 • Valmistettu ekologisista materiaaleista: luonnonmateriaalit, biohajoavat materiaalit, kierrätettävät ja/tai kierrätetyt materiaalit

Taso 3

Taso 3 tarkoittaa, että tuote on valmistettu innovatiivisuuden, vastuullisuuden, kestävyyden tai kiertotalouden kannalta erinomaisista materiaaleista. Tällaisia materiaaleja voivat esimerkiksi olla 100 % kierrätettävät, paikallisesti tuotetut tai Cradle to Cradle -sertifioidut materiaalit.

Arviointikriteerit tasolla 3

 • Innovatiivisuuden, vastuullisuuden, kestävyyden ja/tai kiertotalouden kannalta erinomaiset materiaalivalinnat: esim. paikallinen tuotanto, 100 % kierrätysmateriaalit, C2C-sertifiointi

5. Kiertotalous & kestävä design

Tässä kategoriassa arvioidaan designtuotteiden kiertotalouden mukaista suunnittelua.

Kiertotalous on vastakohta perinteiselle lineaariselle kulutusmallille, jossa tuote ostetaan, valmistetaan ja hävitetään. Kiertotaloudessa tuotetta ei heitetä pois, vaan se on suunniteltu huollettavaksi, korjattavaksi, kunnostettavaksi ja uudelleen käytettäväksi. Näin tuotteen sekä sen materiaalien arvo säilyy koko tuotteen eliniän ajan, ja uusien materiaalien ja tuotteiden valmistamisen tarve vähenee.

Kiertotalouden mukaisesti suunniteltu designtuote on valmistettu laadukkaista, pitkäikäisistä materiaaleista ja komponenteista, jonka ansiosta se säilyttää arvonsa jälleenmyyntimarkkinoilla.

Taso 1

Taso 1 tarkoittaa, että tuote on muotoilultaan ajaton ja materiaaleiltaan kestävä. Tuote säilyttää jälleenmyyntiarvonsa, ja ajan tuoma patina voi jopa lisätä sitä. Tuote on suunniteltu huollettavaksi ja korjattavaksi, ja sen kuluvat osat ovat vaihdettavissa.

Arviointikriteerit tasolla 1

 • Pitkäikäiseen käyttöön suunniteltu, esteettisesti ajaton design
 • Teknisesti kestävä tuote ja korkealaatuiset materiaalit

Taso 2

Tason 2 saavuttanut tuote on suunniteltu kestämään oikein käytettynä aina seuraaville sukupolville asti. Tuote on suunniteltu niin, että sen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä, ja mahdollisimman vähän tuotteen osista tai materiaaleista päätyisi jätteeksi. Tuotetta voi huoltaa, korjata ja kierrättää.

Arviointikriteerit tasolla 2

 • Elinikäinen laatu, suunniteltu kestämään käyttöä seuraaville sukupolville
 • Suunniteltu huollettavaksi, korjattavaksi ja päivitettäväksi

Taso 3

Taso 3 tarkoittaa sitä, että tuote on suunniteltu kiertotalouteen sataprosenttisesti. Tuote on osa kiertotalouden mukaista palvelujärjestelmää, yritys tarjoaa sille jälleenmyyntialustan tai se on suunniteltu niin, että siihen käytetyistä raaka-aineista tai osista voidaan valmistaa uusia tuotteita.

Arviointikriteerit tasolla 3

 • Innovatiivinen kiertotaloussuunnittelu: esim. palvelujärjestelmä, jälleenmyyntialusta, uudelleenvalmistus, käytettyjen tuotteiden takaisinkeruu

Vastuullisuuden arviointiprosessi

Jokainen verkkokaupastamme löytyvä tuote käy läpi tarkan arviointiprosessin, jossa tuotantoketjun vastuullisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti raaka-aineiden tuotannosta valmiin tuotteen valmistukseen ja myyntiin.

Arviointiprosessi koostuu kaikkiaan 69 brändin ja tuotteen vastuullisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Arviointi perustuu tavarantoimittajien antamiin tietoihin, jotka Finnish Design Shop validoi omien tietojensa, osaamisensa ja kokemuksensa perusteella. Finnish Design Shop ei tee esimerkiksi tarkastuskäyntejä tuotantolaitoksiin. Uusille brändeille teemme lisäksi alkukyselyn, jonka avulla kartoitamme brändin vastuullisuuden tilaa ja soveltuvuutta valikoimaamme.

Brändin tulee täyttää riittävän monta vastuullisuuskriteeriä saadakseen arvioinnista vastuullisuusarvosanan. Tuotteiden vastuullisuusarvosanat ja niiden täyttämät vastuullisuuskriteerit ovat tarkasteltavissa tuotesivuilla.

Vastuullisuusarvosana kertoo tuotteen vastuullisuuden tilasta ja auttaa löytämään valikoimamme vastuullisimmat tuotteet.

= Hyvä
= Erittäin hyvä
= Erinomainen

Mikäli tuotteella ei ole lainkaan vastuullisuusarvosanaa, brändi ei ole vielä vastannut vastuullisuusarviointiin tai tuote ei kuulu valikoimamme vastuullisimpiin tuotteisiin.

Product Sustainability Framework ei ole sertifikaatti tai alan virallinen vastuullisuusstandardi, vaan Finnish Design Shopin oma kriteeristö vastuulliselle designille.